Didymograptus
Lower Ordovician, Zhejiang, China
Size: 9cm long


Lower Ordovician, Zhejiang, China
Size: 9 x 8cm